Allmänna affärsvillkor

Allmänna försäljnings-, leverans och betalningsvillkor

1. Omfattning

Alla leveranser och alla därmed förbundna tjänster sker endast på grundval av dessa försäljningsvillkor. Allmänna affärsvillkor från köparen godtas inte. Dessa försäljningsvillkor gäller också för alla framtida affärer. Avvikelser från dessa försäljningsvillkor kräver ett uttryckligt skriftligt medgivande från SAICOS.

2. Erbjudande och godkännande

SAICOS GmbH erbjudande kan ändras utan föregående meddelande. Avtal kommer till stånd först genom en skriftlig avtalsbekräftelse från SAICOS GmbH.

3. Produktinformation

3.1. Mönster och prover är endast icke bindande förlagor. Bestämda egenskaper säkerställs inte genom dessa.
3.2. Vi reserverar oss för avvikelser i produktegenskaper, om de är oundvikliga, gängse i handeln eller om de trots all omsorg vid tillverkningen eller användningen av varan är oundvikliga och godtagbara för köparen. Detta gäller särskilt uppgifter om procenthalter eller blandningsförhållanden, som endast ska ses som medelvärden.

4. Rådgivning

4.1 Användningsteknisk rådgivning ger vi efter bästa kunskap baserat på vårt forskningsarbete och våra erfarenheter. Alla uppgifter och information om lämplighet och användning av våra produkter är trots detta icke-bindande och befriar inte köparen från egna tester och försök.
4.2 Om köparen är användare, ska han/hon vid leverans av varan från SAICOS med provbehandling eller på annat godtagbart sätt kontrollera, om den levererade varan är invändningsfri och lämpad för den tänkta användningen. Om köparen hittar ett fel eller en brist kan köparen reklamera felet hos SAICOS inom två veckor efter leveransen, varvid det räcker att reklamationen skickas i tid. Om köparen inte reklamerar varan, räknas den som mottagen, såvida det inte handlar om ett fel som inte vara uppenbart när varan undersöks. Visar sig ett sådant fel senare måste reklamationen göras inom två veckor efter att felet upptäckts, varvid det räcker att reklamationen skickas i tid. I annat fall anses varan vara mottagen även med detta fel.
4.3 För företag gäller undersöknings- och kontrollplikt enligt § 377 HGB.

5. Priser

Om det är mer än fyra månader mellan avtalets ingående och det överenskomna leveransdatumet har SAICOS rätt att debitera de priser som gällde vid leveranstillfället. Är köparen ett företag gäller dessutom: en ändring av momsen berättigar till prisanpassning. SAICOS är – såvida inte ett fastprisavtal har ingåtts – vid prishöjning hos leverantörer liksom höjda löne-, material- och transportkostnader berättigat till en anpassad prishöjning när det är mer än 6 veckor mellan dess att avtalet tecknas och kostnaden ökar.

6. Kreditvärdighet

6.1. När ett uppdrag antas förutsätts en tillräcklig betalningsförmåga hos köparen.
6.2. Om det efter avtalsskrivning sker en väsentlig försämring av köparens betalningsförmåga, som leder till att köpeskillingen riskeras, har SAICOS rätten att kräva en förbetalning eller säkerställd betalning för förfallna och eller ännu inte förfallna krav för de av oss ännu inte uppfyllda kontrakten, även då betalning med växel redan skett. Om köparen inte uppfyller dessa krav i tid kan vi annullera avtalet. Andra rättigheter påverkas inte. Leveransåtaganden kan vägras fram till betalning eller säkerhetsdeposition.
6.3. Vårt företag kontrollerar regelbundet din kreditvärdighet vid slutna avtal och i vissa fall där det finns ett legitimt intresse. I detta syfte samarbetar vi med Creditreform Münster, Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46, 48151 Münster, Tyskland, som vi inhämtar de nödvändiga uppgifterna från. För detta ändamål kommer vi att vidarebefordra ditt namn och dina kontaktuppgifter till Creditreform. Ytterligare information om Creditreforms databehandling finns i den detaljerade broschyren ”Creditreform Informationen gem. Art. 14 EU-DSGVO (s. Anlage I)” eller på www.creditreform-muenster.

7. Förfallodatum och betalning

Fakturor ska, om inte annat överenskommits, betalas inom 14 dagar efter fakturadatum med 2 % rabatt, eller inom 30 dagar från fakturadatum utan avdrag. Betalning kan ske kontant eller med kontantlös överföring. Rabattavdrag godtas endast då betalningen sker inom tidsfristen och inga andra obetalda fordringar förekommer. Rabattavdraget får inte göras på fraktutlägg, förbetald frakt eller andra uppvisade bikostnader.

8. Leverans

Leveransen sker i enlighet med den handelsklausul som anges i det enskilda avtalet, och de INCOTERMS som gäller är de som var giltiga när avtalet upprättades.

9. Transportskador

Krav på grund av transportskador ska göras till transportföretaget med en kopia till SAICOS inom den frist som regleras i lag.

10. Importlandets lagar

Köparen ansvarar för lagkrav och myndighetsföreskrifter för införande, leverans, lagring och användning av den vara som levereras från SAICOS till användningslandet.

11. Garanti

11.1. Garantianspråk från köparen mot SAICOS måste ske skriftligen med angivande av typ och följder av avtalsbrottet. Köparen är förpliktigad att förvara den levererade varan på ett korrekt sätt och inga förvaringskostnader kommer att utgå för detta.
11.2 SAICOS garantiplikt följer de lagenliga föreskrifterna med målet att köparen först endast kan kräva korrektion genom ersättande leverans eller komplettering. SAICOS kan endast neka köparen det valda ersättningssättet om denna skulle leda till oproportionella kostnader. Om ersättning inte görs på ett korrekt sätt, om den inte sker inom angiven tid eller om den inte är godtagbar för en av parterna, kan kunden gå ifrån kontraktet eller kräva en nedsättning av köpepriset. Skadeståndsanspråk utöver detta på grund av leveransen påveras inte enligt punkt 12 i dessa allmänna affärsvillkor.
11.3 Merkostnader för korrigeringar, som uppstår genom att den köpta varan transporterats till annan plats än bestämmelseorten, betalas endast av SAICOS i enlighet med § 478 Abs. 2 BGB.
11.4 Genom en garantikorrigering förnyas eller förlängs inte garantiåtagandet.

12. Ansvar

12.1. För anspråk i enlighet med tyska produktansvarslagen liksom för skador på liv, kropp eller hälsa ansvarar SAICOS i enlighet med föreskriven lag.
12.2 För ett brott mot väsentliga avtalsplikter som orsakas av SAICOS ansvarar vi i enlighet med föreskriven lag. Såvida SAICOS varken agerat med avsikt eller grov oaktsamt, ansvarar SAICOS dock endast för typiskt uppträdande och förutsägbara skador. Vi ansvarar för alla andra brott mot garantin – i enlighet punkt 12.1 i dessa allmänna affärsvillkor– vi ansvarar endast när vi, våra företrädare, företagsledare eller vanliga anställda har agerat med avsikt eller grov oaktsamt; mot företag ansvarar vi endast gentemot anställda vid en avsiktlig handling. I övrigt frånsäger vi oss ansvar. Om SAICOS ansvar är begränsat, gäller detta även personligt ansvar för anställda, arbetstagare, medarbetare och företrädare.

13. Avräkning, rätt att vägra leverans

13.1 Köparen kan endast avräkna obestridda eller rättsligt fastställda fordringar.
13.2 Köparen har endast rätt att hålla inne med betalning om motanspråket gäller samma avtal. Om köparen är ett företag måste den innehållna betalningen gälla oomstridda eller rättsligt fastställda förhållanden.

14. Äganderättsförbehåll

14.1 Om kunden är användare behåller SAICOS endast äganderätten till den levererade varan tills den är fullständigt betald. Kunden har endast efter föregående skriftligt medgivande från SAICOS rätt till att överlåta eller pantsätta egendomen. Om tredje part tillgriper sig den förbehållna varan ska SAICOS utan dröjsmål meddelas.
14.2 Om köparen är ett företag behåller SAICOS äganderätten till den levererade varan tills kunden uppfyllt samtliga krav enligt avtalet med SAICOS. Om varan används som en insatsvara till andra varor får SAICOS delad äganderätt till de nya varorna i förhållande till fakturavärdet mellan den förbehållna varan och övriga material. Dessutom avsäger köparen sig sin fordran för vidareförsäljning av den förbehållna varan i förväg till SAICOS. Så länge kunden uppfyller sina förpliktelser mot SAICOS får kunden förfoga över varan i den sedvanliga affärsgången och själv kräva in den förbehållna fordran. Överföring av säkerhet, förpantning och nedskrivning av fordran får endast ske med skriftligt tillstånd från SAICOS. Om tredje part tillgriper sig den förbehållna varan ska SAICOS utan dröjsmål meddelas.
14.3 Om köparen är användare kan SAICOS endast kräva tillbaka den förbehållna vara när det ingångna avtalet brutits. Är köparen ett företag och betalningen är mer än en vecka sen eller om andra berättigade tvivel om genomförandet av de säkrade anspråken, är köparen skyldig att på krav från SAICOS möjliggöra återtagande av den förbehållna varan eller att dela med sig av nedskrivning av fordran till vidare kund och överlämna alla erforderliga underlag till SAICOS.
14.4 Överstiger värdet på säkerheten våra fordringar med mer än 10 % kommer SAICOS på köparens begäran att frige säkerheter enligt köparens val.

15. Force Majeure

Alla händelser och omständigheter, vars orsak ligger utanför SAICOS kontroll, exempelvis naturkatastrofer, krig, arbetskonflikter, brist på råmaterial och energi, trafik- och driftstörningar, brand- och explosionsskador, ingrepp av högre makt, friställer SAICOS från sina avtalsliga förpliktelser under den tid störningen varar. Detta gäller även i de fall då händelserna och omständigheterna skulle göra genomförandet av affären oekonomisk eller om de föreligger hos SAICOS underleverantörer. Varar händelserna längre än tre månader har SAICOS rätt att avstå från avtalet.

16. Plats för betalning

Platsen för fullgörande av leverans och betalning är SAICOS säte.

17. Mottagande av uttalanden

Annonser och andra uttalanden som ska göras till en part träder i kraft när de tas emot av den parten. Om en frist gäller måste meddelandet ankomma inom fristen, om inte något annat anges i dessa affärsbestämmelser eller tvingande lagföreskrifter, exempel gällande reklamationsrätt eller en konsuments ångerrätt.

18. Rättslig hemvist

Om kunden är ett företag är rättslig hemvist SAICOS företagssäte eller – på SAICOS val – köparens rättsliga hemvist.

19. Gällande rätt

För avtalsförhållandena gäller endast tysk rätt tillsammans med tillhörande internationell rätt, särskilt FN-överenskommelsen om internationell varuhandel (CISG).

20. Avtalsspråk

Avtalsspråket är tyska. Om avtalet eller de allmänna affärsvillkoren översatts till ett annat språk sker det endast för att underlätta köparens förståelse. För innehåll gäller endast den tyska avtalslydelsen.

21. Dataskyddsmeddelande

se: https://www.saicos.de/datenschutzerklaerung/

SAICOS Colour GmbH

08.10.2019