Allmänna affärsvillkor

Allmänna försäljnings-, leverans och betalningsvillkor

1. Giltighetsområde
Alla leveranser och alla därmed förbundna tjänster sker endast på grundval av dessa försäljningsvillkor. Allmänna affärsvillkor från köparen godtas inte. Dessa försäljningsvillkor gäller också för alla framtida affärer. Avvikelser från dessa försäljningsvillkor kräver uttryckligt skriftligt medgivande från SAICOS.

2. Erbjudande och antagande
Erbjudanden från SAICOS GmbH är icke bindande. Avtal kommer till stånd först genom en skriftlig avtalsbekräftelse från SAICOS GmbH.

3. Produktuppgifter
3.1. Mönster och prover är endast icke bindande förlagor. Bestämda egenskaper säkerställs inte genom dessa.
3.2. Vi reserverar oss för avvikelser i produktegenskaper, om de är oundvikliga, gängse i handeln eller om de trots all omsorg vid tillverkningen eller användningen av varan är oundvikliga och för köparen godtagbara. Detta gäller särskilt uppgifter om procenthalter eller blandningsförhållanden, som endast är att anse som medelvärden.

4. Rådgivning
4.1 Användningsteknisk rådgivning ger vi enligt bästa kunskap baserat på vårt forskningsarbete och erfarenheter. Alla uppgifter och information om lämplighet och användning av våra produkter är trots det icke-bindande och befriar inte köparen från egna tester och försök.
4.2 Om köparen är konsument, ska han/hon vid leverans av varan från SAICOS med provbearbetning eller på annat godtagbart sätt kontrollera, om den levererade varan är invändningsfri och lämpad för den tänkta användningen. Om köparen hittar ett fel eller en brist, kan köparen hos SAICOS inom två veckor efter leveransen reklamera felet, varvid det rättidiga avsändandet av reklamationen är tillräckligt. Om köparen inte reklamerar varan, räknas den som mottagen, såvida det inte handlar om ett fel som inte vara uppenbart vid undersökande av varan. Visar sig senare ett sådant fel, måste reklamationen göras inom två veckor efter att felet upptäckts, varvid det rättidiga avsändandet av reklamationen är tillräckligt; i annat fall gäller även med avseende på detta fel som mottagen.
4.3 För företag gäller undersöknings- och kontrollplikt enligt § 377 HGB.

5. Priser
Om det är mer än 4 månader mellan avtalet skrivs och den överenskomna leveranstidpunkten, har SAICOS rätt att beräkna gällande priser vid leverans. Är köparen ett företag gäller dessutom: en ändring av momsen berättigar till prisanpassning. SAICOS är – såvida inte ett fastprisavtal har slutits – vid prishöjning hos leverantörer liksom höjda löne-, material- och transportkostnader berättigat till en anpassad höjning av priserna, när det är mer än 6 veckor mellan avtalsskrivning och kostnadsökningen sker efter avtalet sluts.

6. Kreditvärdighet
6.1. Vid antagande av uppdrag förutsätts en tillräcklig betalningsförmåga hos köparen.
6.2. Om det efter avtalsskrivning sker en väsentlig försämring av köparens betalningsförmåga, som leder till att köpeskillingen riskeras, har SAICOS rätten att kräva förbetalning eller säkerställd betalning för förfallna och eller ännu inte förfallna krav för de av oss ännu inte fyllda kontrakten, även då betalning med växel redan skett. Om köparen inte uppfyller dessa krav i tid, kan vi annulera kontraktet. Vidare rättigheter påverkas inte. Leveransåtaganden kan vägras fram till betalning eller säkerhetsdeposition.

7. Betalning
Fakturor ska, om inte annat överenskommits, betalas inom 14 dagar efter fakturadatum med 2 % rabatt, eller inom 30 dagar från fakturadatum utan avdrag. Betalning kan ske kontant eller med kontantlös överföring. Rabattavdrag godtas endast då betalningen sker inom tidsfristen och inga andra obetalda fordringar finns. Rabattavdraget får inte göras på fraktutlägg, förbetald frakt eller andra uppvisade bikostnader.

8. Leverans
Leveransen sker enligt de i respektive enskilt avtal fastlagda handelsklausulerna för vilka INCOTERMS i avtalet gäller.

9. Transportskador
Krav på grund av transportskador ska köparen genast anmäla till transportföretaget med kopia till SAICOS inom den i lag reglerade fristen.

10. Importlandets lagar
Köparen är ansvarig för lagkrav och myndighetsföreskrifter för införande, leverans, lagring och användning av den från SAICOS leverade varan till användningslandet.

11. Garanti
11.1 Garantianspråk från köparen mot SAICOS måste ske skriftligen med angivande av typ och följder av avtalsbrottet. Köparen är förpliktigad att förvara den levererade varan korrekt, varvid inga förvaringskostnader beräknas.
11.2 Garantiplikten från SAICOS följer de lagenliga föreskrifterna med målet att köparen först endast kan kräva korrektion genom ersättande leverans eller komplettering. SAICOS kan endast neka köparen det valda sättet att korrigera, om denna skulle leda till oproportionella kostnader. Om korrektionen inte görs korrekt, om den inte sker inom angiven tid eller om den inte är godtagbar för en av parterna, kan kunden gå ifrån kontraktet eller kräva nedsättning av köpepriset. Skadeståndsanspråk därutöver på grund av leveransen enligt AGB 12 påverkas inte.
11.3 Merkostnader för korrektionen, som uppstår genom att den köpta varan transporterats till annan plats än bestämmelseorten, bärs av SAICOS mot företaget endast under § 478 Abs. 2 BGB.
11.4 Genom ett garantikorrektion förnyas eller förlängs inte garantiåtagandet.

12. Ansvar
12.1. För anspråk enligt produktansvarslagen liksom för skador på liv, kropp eller hälsa ansvarar SAICOS enligt föreskrifter i lag.
12.2 För en av SAICOS orsakad skada av väsentliga avtalsplikter ansvarar vi i enlighet med föreskrifter i lag. Såvida SAICOS varken agerat med avsikt eller grovt oaktsamt, ansvarar SAICOS dock endast för typiskt uppträdande och förutsägbara skador. För alla övriga garantiskador ansvarar vi – enligt AGB 12.1 – endast när vi, vår företrädare, ledande eller vanliga anställda agerat med avsikt eller grovt oaktsamt, mot företag ansvarar vi gentemot anställda endast vid avsiktlig handling. I övrigt frånsäger vi oss ansvar. Om SAICOS ansvar är begränsat, gäller detta även personligt ansvar för anställda, arbetstagare, medarbetare, och företrädare.

13. Kvittning, rätt att vägra leverans
13.1 Köparen kan endast kvitta obestridda eller rättsligt fastställda fordringar.
13.2 Köparen har endast rätt att utöva kvarhållning av betalning, ifall motanspråket gäller samma kontrakt. Om köparen är ett företag, måste den innehållna betalningen gälla oomstridda eller rättsligt fastställda förhållanden.

14. Äganderättsförbehåll
14.1 Om kunden är konsument, behåller SAICOS äganderätten till den levererade varan endast tills den är fullständigt betald. Kunden har endast efter föregående skriftligt medgivande från SAICOS rätt till att överlåta eller pantsätta egendomen. Om tredje part tillgriper sig den förbehållna varan ska SAICOS utan dröjsmål meddelas.
14.2 Om köparen är ett företag, behåller SAICOS äganderätten till den levererade varan tills kunden uppfyllt samtliga krav enligt avtalet med SAICOS. Om varan används som insatsvara till andra varor erhåller SAICOS delad äganderätt till de nya varorna i förhållande till fakturavärdet mellan den förbehållna varan och övriga material. Dessutom avsäger köparen sig sin fordran för vidareförsäljning av den förbehållna varan i förväg till SAICOS. Så länge kunden uppfyller sina förpliktelser mot SAICOS, får kunden förfoga över varan i den sedvanliga affärsgången och själv kräva in den förbehållna fordran. Överföring av säkerheten, förpantning och nedskrivning av fordran får endast ske med skriftligt tillstånd från SAICOS. Om tredje part tillgriper sig den förbehållna varan ska SAICOS utan dröjsmål meddelas.
14.3 Om köparen är konsument, kan SAICOS endast kräva tillbaka den förbehållna vara, när det ingångna kontraktet brutits. Är köparen ett företag och betalningen är mer än en vecka sen eller om andra berättigade tvivel om genomförandet av de säkrade anspråken, är köparen skyldig på krav från SAICOS att möjliggöra återtagande av den förbehållna varan eller att eller att dela med sig av nedskrivning av fordran till vidare kund och överlämna alla erforderliga underlag till SAICOS.
14.4 Överstiger värdet på säkerheten våra fordringar med mer än 10% kommer SAICOS på förfrågan från köparen frige säkerheter enligt köparens val.

15. Våld
Alla händelser och omständigheter, vars orsak ligger utanför SAICOS kontroll, exempelvis naturhändelser, krig, arbetskonflikt, brist på råmaterial och energi, trafik- och driftstörningar, brand- och explosionsskador, ingrepp av högre makt, friställer SAICOS för den tid störningen varar och från dess kontraktsliga följder. Detta gäller även, i de fall då händelserna och omständigheterna skulle göra genomförandet av affären oekonomisk eller om de föreligger hos SAICOS underleverantörer. Varar händelserna längre än 3 månader har SAICOS rätt att avstå från kontraktet.

16. Betalningsort
Leverans och betalning sker vid SAICOS företagssäte.

17. Tillgång till meddelanden
Reklamationer och andra meddelanden, som skall avges till endera parten, blir gällande från den tidpunkt den tillkommit parten. Om en frist gäller, måste meddelandet ankomma inom fristen, om inte något annat anges i dessa affärsbestämmelser eller tvingande lagföreskrifter, exempel gällande reklamationsrätt eller en konsuments ångerrätt.

18. Rättslig hemvist
Om kunden är ett företag, är rättslig hemvist företagssätet för SAICOS eller – på SAICOS val – den rättsliga hemvisten för köparen.

19. Gällande rätt
För kontraktsförhållandena gäller endast tysk rätt tillsammans med tillhörande internationell rätt, särskilt FN-överenskommelsen om internationell varuhandel (CISG).

20. Kontraktsspråk
Kontraktsspråket är tyska. Om kontraktet eller de allmänna affärsvillkoren översatts till ett annat språk, sker det endast för att underlätta köparens förståelse. För innehåll är endast den tyska kontraktslydelsen gällande.

SAICOS Colour GmbH