OWH

Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności

1. Zakres obowiązywania
Wszelkie dostawy i związane z nimi świadczenia realizowane są wyłącznie na postawie niniejszych warunków sprzedaży. Ogólne warunki handlowe nabywcy nie obowiązują. Warunki sprzedaży obowiązują również dla przyszłych transakcji. Różnice w stosunku do niniejszych warunków sprzedaży wymagają wyraźnego, pisemnego potwierdzenia przez SAICOS.

2. Oferta i przyjęcie oferty
Oferty spółki SAICOS GmbH są niewiążące. Umowy zawarte zostają dopiero na mocy pisemnego potwierdzenia zlecenia SAICOS GmbH.

3. Dane produktowe
3.1. Wzory lub próbki mają charakter niewiążących materiałów demonstracyjnych. Nie są one podstawą do stwierdzenia przyznania określonych cech.
3.2. Zastrzega się możliwości wystąpienia różnic w stosunku do danych produktowych, o ile są one nieznaczne, zwykle spotykane w handlu, albo jeżeli pomimo zachowania należytej staranności, nie można ich uniknąć w procesie produkcji lub określania towaru i nabywca powinien się ich spodziewać. Dotyczy to w szczególności danych o zawartościach procentowych lub stosunkach mieszanin, które należy traktować jako wartości średnie.

4. Doradztwo
4.1 Doradztwo z zakresu techniki zastosowania prowadzimy według naszej najlepszej wiedzy, popartej pracą badawczą i doświadczeniem. Wszelkie dane i informacje o przydatności i zastosowaniu naszych produktów są jednak niewiążące i nie zwalniają nabywcy od przeprowadzenia własnych badań i prób.
4.2 Jeżeli nabywca jest konsumentem, bezpośrednio po dostawie towaru z SAICOS, poprzez badanie próbek lub w inny zwykle stosowany sposób jest zobowiązany sprawdzić, czy stan dostarczanego towaru nie budzi zastrzeżeń i czy nadaje się do przewidzianego zastosowania. Jeżeli nabywca stwierdzi obecność usterki lub wady to będzie zobowiązany przesłać do SAICOS odpowiednie zgłoszenie w terminie dwóch tygodni od dostawy rzeczy, przy czym do dochowania tego terminu wystarczy terminowe nadanie listu. W przypadku braku informacji ze strony nabywcy, towar uznaje się za przyjęty, chyba że wystąpi wada, która nie była oczywista podczas kontroli. W przypadku późniejszego stwierdzenia wady należy poinformować o niej w terminie dwóch tygodni od wykrycia, przy czym do zachowania terminu wystarczy terminowe nadanie listu. W przeciwnym razie towar uznaje się za przyjęty mimo wady.
4.3 Przedsiębiorców wiążą obowiązki zbadania towaru i reklamacji w rozumieniu § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

5. Ceny
Jeżeli okres od zawarcia umowy do ustalonego terminu dostawy przekracza 4 miesiące, SAICOS przysługuje prawo naliczenia cen obowiązujących w momencie dostawy. Jeżeli nabywca jest przedsiębiorcą obowiązują dodatkowo następujące zasady: Zmiana stawki VAT uprawnia do korekty cen. SAICOS – o ile nie zawarto porozumienia o cenach stałych – w przypadku zwiększenia cen przez poddostawców, a także w przypadku nieoczekiwanej podwyżki kosztów wynagrodzeń, materiałów i transportu przysługuje prawo stosownej korekty cen, jeżeli od momentu zawarcia umowy do dostawy upłynęło więcej niż 6 tygodni a podwyżki nastąpiły po zawarciu umowy.

6. Zdolność kredytowa
6.1. Przy przyjęciu zlecenia zakłada się możliwość nabywcy do spełnienia odpowiedniego świadczenia.
6.2. Jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej nabywcy, mogącego prowadzić do zagrożenia naszego roszczenia o zapłatę ceny, SAICOS przysługuje prawo żądania wcześniejszego spełnienia świadczenia lub wniesienia zabezpieczania tytułem wykonania należnych lub w danym momencie jeszcze nienależnych roszczeń związanych z umowami, których SAICOS jeszcze nie zrealizował, nawet jeśli miała miejsce płatność wekslem. Jeżeli nabywca nie spełni takiego żądania w terminie, SAICOS przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Szerzej zakrojone uprawnienia pozostają niewzruszone. Istnieje możliwość odmowy realizacji zobowiązania do dostaw do momentu wpłaty zabezpieczenia.

7. Płatność
Faktury, o ile nie ustalono inaczej, podlegają płatności w terminie czternastu dni od wystawienia z potrąceniem 2 % skonta lub w terminie trzydziestu dni od wystawienia bez potrąceń. Płatności realizuje się w gotówce lub w ramach transakcji bezgotówkowych. Potrącenia skonta uznawane są wyłącznie wtedy, gdy w okresie skonta nie istnieją przeterminowane roszczenia. Potrącenia skonta nie mogą dotyczyć płatności lub zaliczek na transport albo na specjalnie wyszczególnione koszty dodatkowe.

8. Przygotowanie dostawy
Dostawy realizowane są w oparciu o klauzule handlowe ujęte w umowach indywidulanych, których interpretacja opiera się na INCOTERMS w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy.

9. Szkody transportowe
Reklamacje z tytułu szkód transportowych nabywca zobowiązany jest zgłaszać natychmiast przewoźnikowi, kopię zgłoszenia kierując do SAICOS w terminach przewidzianych prawem.

10. Warunki kraju importu
Za przestrzeganie przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących importu, dostaw, przechowywania i stosowania towarów dostarczanych przez SAICOS w kraju przeznaczenia dostawy odpowiada nabywca.

11. Rękojmia
11.1 Zgłoszenia wad, kierowane przez nabywców do SAICOS muszą mieć formę pisemną i zawierać informację o rodzaju i rozmiarach niezgodności z umową. Nabywca jest zobowiązany do prawidłowego przechowywania dostarczonego towaru, przy czym nie jest uprawniony do naliczania jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
11.2 Obowiązek rękojmi po stronie SAICOS wynika z przepisów prawnych przy założeniu, że nabywca w pierwszej kolejności może żądać naprawy poprzez dostawę nowego towaru lub usunięcie wad, przy czym SAICOS może odmówić realizacji obowiązku rękojmi w sposób wskazany przez nabywcę, jeżeli wiązałby się on z niewspółmiernymi kosztami. Jeżeli naprawa się nie powiedzie, nie będzie zrealizowana w stosownym terminie lub nie jest uzasadnione spodziewanie się jej realizacji przez stronę, klient może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny. Niezależne od tego roszczenie o odszkodowanie w miejsce świadczenia pozostaje niewzruszone przy zastrzeżeniu punktu 12 OWH.
11.3 Dodatkowe koszty usunięcia wad powstałych w związku z tym, że przedmiot sprzedaży został dostarczony do innego miejsca niż miejsce spełnienia świadczenia SAICOS poniesie względem przedsiębiorcy wyłącznie przy spełnieniu warunków w § 478 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
11.4 Spełnienie świadczenia z tytułu rękojmi nie powoduje odnowienia ani wydłużenia okresu rękojmi.

12. Odpowiedzialność
12.1. Dla roszczeń na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) oraz w przypadku szkód na życiu, integralności cielesnej lub zdrowiu SAICOS odpowiada według przepisów ustawowych.
12.2 SAICOS odpowiada w granicach ustawowych za zawinione przez siebie naruszenia obowiązków umownych. Jeżeli spółce SAICOS nie można przypisać działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, SAICOS odpowiada wyłącznie w zakresie typowych, spodziewanych szkód. Za wszystkie pozostałe naruszenia obowiązków spółka odpowiada – z zastrzeżeniem punktu 12.1 OWH – wyłącznie, gdy jej przedstawicielom prawnym, pomocnikom zarządzającym lub zwykłym można zarzucić umyślność lub rażące niedbalstwo. Wobec przedsiębiorców spółka odpowiada za działania zwykłych pomocników wyłącznie w przypadku umyślności. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wykluczona. Jeżeli odpowiedzialność względem SAICOS jest ograniczona, ograniczenie dotyczy również osobistej odpowiedzialności kadry, pracowników, współpracowników, przedstawicieli i pomocników.

13. Kompensata, prawo do odmowy świadczenia
13.1 Kupującemu wolno dokonać kompensaty wyłącznie o roszczenia bezsporne lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
13.2 Kupującemu wolno skorzystać z prawa zatrzymania towaru wyłącznie wówczas, gdy jego roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, podstawa prawa zatrzymania towaru musi być również bezsporna lub stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

14. Zastrzeżenie własności
14.1 Jeżeli klient jest konsumentem, SAICOS zatrzymuje prawo własności dostarczonych towarów do momentu całkowitego spełnienia roszczenia o zapłatę ceny. Klient jest uprawniony do dysponowania przedmiotem sprzedaży, w szczególności jego przewłaszczenia lub zastawienia wyłącznie za wcześniejszą, pisemną zgodą SAICOS. Przejęcie towaru objętego zastrzeżeniem przez osoby trzecie należy natychmiast zgłaszać SAICOS.
14.2 Jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą SAICOS zastrzega sobie prawo własności na dostarczanych przez niego towarach do momentu pokrycia przez klienta wszelkich roszczeń z tytułu stosunków handlowych z SAICOS. W przypadku połącznia z innymi towarami SAICOS uzyskuje współwłasność na wytworzonej rzeczy w wymiarze odpowiadającym wartości obliczeniowej stosunku rzeczy objętej zastrzeżeniem do innych materiałów. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, nabywca z góry ceduje swoje roszczenie z tytułu sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem na SAICOS. Do momentu wypełnienia przez klienta swoich zobowiązań wobec SAICOS, SAICOS wolno dysponować towarem objętym zastrzeżeniem w ramach zwykłej działalności i samodzielnie ściągać należności z tytułu scedowanych roszczeń. Przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastaw i cesja roszczeń możliwa jest wyłącznie za wcześniejszą, pisemną zgodą SAICOS. Przejęcie towaru objętego zastrzeżeniem przez osoby trzecie należy natychmiast zgłaszać SAICOS.
14.3 Jeżeli nabywca jest konsumentem, SAICOS może zażądać wydania towaru objętego zastrzeżeniem wyłącznie w przypadku odstąpienia od umowy. Jeżeli nabywca jest przedsiębiorcą i popada w zwłokę z płatnością przez okres przekraczający jeden tydzień, albo jeżeli zaistnieją inne uzasadnione wątpliwości co do spełnienia przyrzeczonych roszczeń, nabywca, na żądanie SAICOS, zobowiązany jest do umożliwienia odbioru towaru objętego zastrzeżeniem albo do złożenia odbiorcom oświadczenie o cesji roszczeń i wydania wszelkich wymaganych dokumentów SAICOS.
14.4 Jeżeli wartość zabezpieczeń jest wyższa od roszczeń SAICOS o ponad 10 %, na żądanie nabywcy SAICOS, wedle własnego wyboru, zwolni zabezpieczenia w tym wymiarze.

15. Siła wyższa
Wszelkie zdarzenia i okoliczności, których wystąpienie wykraczało poza zakres wpływów SAICOS, jak np. katastrofy naturalne, wojna, protesty pracownicze, niedobór surowców i energii, zakłócenia w komunikacji i działalności, szkody spowodowane przez pożary i wybuchy, zarządzenia władz zwalniają SAICOS na czas trwania przeszkody i usuwania jej skutków od zobowiązań umownych. Dotyczy to również sytuacji, w których te zdarzenia i okoliczności sprawiają, że realizacja danej transakcji staje się dla sprzedawcy trwale nieopłacalna albo jeżeli dotyczą one poddostawcy SAICOS. Jeżeli powyższe zdarzenia trwają przez okres przekraczający 3 miesiące, SAICOS przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

16. Miejsce płatności
Miejscem spełnienia świadczenia dla dostaw i płatności jest siedziba SAICOS.

17. Doręczenia oświadczeń
Zgłoszenia i inne oświadczenia, które jedna strona składa drugiej uznawane są za skuteczne, jeżeli zostaną doręczone do drugiej strony. Jeżeli wymagane jest dotrzymanie terminu, oświadczenie musi zostać doręczone w tym terminie, o ile z niniejszych OWH lub powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, np. dotyczących wykonywania prawa rezygnacji lub zwrotu w umowach z konsumentami, nie wynika inaczej.

18. Miejscowa właściwość sądowa
Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, miejscową właściwość sądową określa się na siedzibę SAICOS albo – według wyboru SAICOS według ogólnej właściwości sądowej nabywcy.

19. Stosowane prawo
Stosunek umowny podlega wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji NZ o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

20. Język umowy
Językiem umowy jest język niemiecki. Jeżeli umowa lub ogólne warunki handlowe zostaną przetłumaczone na inny język, będzie to miało na celu zapewnienie nabywcy możliwości lepszego zrozumienia tych regulacji. Dla meritum i interpretacji znaczenie ma wyłączne wersja niemiecka.

SAICOS Colour GmbH