Algemene Voorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Geldigheidsgebied
Alle leveringen en daarmee samenhangende prestaties vinden uitsluitend op basis van deze verkoopsvoorwaarden plaats. Algemene voorwaarden van de koper zijn uitgesloten. Deze verkoopsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige handelsovereenkomsten. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk door SAICOS te worden toegestemd.

2. Aanbod en aanvaarding
Het aanbod van SAICOS GmbH is vrijblijvend. Contracten komen pas door schriftelijke bevestiging van SAICOS GmbH tot stand.

3. Productinformatie
3.1. Patronen of proeven zijn slechts vrijblijvende voorbeelden. Bepaalde eigenschappen worden hierdoor niet gegarandeerd.
3.2. Afwijkingen van productinformatie blijven voorbehouden indien ze te verwaarlozen, in de handel gebruikelijk of ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie of de bestemming van de waren onvermijdbaar zijn, en voor de koper redelijk zijn. Dit geldt met name voor informatie over percentages of mengverhoudingen die slechts als gemiddelde waarde begrepen dienen te worden.

4. Advies
4.1 Advies over applicatietechnologie bieden we naar eer en geweten op basis van onze onderzoeken en ervaring. Alle informatie over de geschiktheid en toepassing van onze producten zijn echter vrijblijvend en bevrijden de koper niet van eigen controle en testen.
4.2 Indien de verkoper consument is, dient deze direct nadat SAICOS de waren heeft geleverd door middel van testverwerking of op een andere redelijke manier te controleren of de geleverde waren zonder gebreken zijn en voor het gebruiksdoeleinde geschikt zijn. Indien de koper een fout of gebrek herkent, dient de koper SAICOS binnen twee weken na levering over het geval te informeren, daarbij is het tijdige versturen van het bezwaar voldoende. Indien de koper geen bezwaar indient, gelden de waren als goedgekeurd, het zij dat het een gebrek betreft dat tijdens de controle niet duidelijk was. Indien zich later een gebrek voordoet, dient het bezwaar binnen twee weken na het ontdekken van het gebrek te worden ingediend, daarbij is het tijdige versturen van het bezwaar voldoende; anders gelden de waren ook ten aanzien van dit gebrek als goedgekeurd.
4.3 Voor ondernemers geldt de verplichting tot controle en berisping van het Duitse § 377 HGB (Wetboek van Koophandel).

5. Prijzen
Indien tussen het sluiten van het contract en de afgesproken leveringstermijn meer dan 4 maanden liggen, is SAICOS bevoegd om de op de datum van levering geldige prijzen in rekening te stellen. Als de koper ondernemer is geldt: een wijziging van de omzetbelasting staat het aanpassen van de prijs toe. SAICOS is – indien er geen vaste prijs is overeengekomen – bij een prijsverhoging bij de toeleveranciers, evenals onverwachte stijging van loon-, materiaal- en transportkosten tot een redelijke verhoging van de prijzen bevoegd als tussen het sluiten van het contract en de levering meer dan 6 weken liggen en de kostenverhogingen na het afsluiten van het contract zijn ontstaan.

6. Kredietwaardigheid
6.1. Bij het aannemen van opdrachten wordt een toereikend prestatievermogen van de koper vereist.
6.2. Indien zich na het sluiten van het contract een aanzienlijke verslechtering van het vermogen van de koper voordoet die tot een gevaar voor onze aanspraak op de koopprijs leidt, is SAICOS bevoegd om aanspraak te maken op een voorafbetaling of onderpand wegens te betalen en/of nog niet te betalen aanspraak uit de door ons nog niet vervulde contracten, ook als er reeds een betaling met wissel heeft plaatsgevonden. Indien de koper deze vordering niet nakomt, kunnen wij het contract ontbinden. Verdere rechten blijven onberoerd. Leveringsverplichtingen kunnen tot betaling of onderpand worden geweigerd.

7. Betaling
Rekeningen dienen, indien niet anders overeengekomen, binnen twee weken vanaf factuurdatum min 2 % korting of binnen dertig dagen na factuurdatum zonder korting te worden betaald. De betaling dient contant of door middel van een girale betaling te worden uitgevoerd. Kortingen worden alleen erkend als de betaling binnen de vastgelegde termijn gebeurt en er geen achterstallige vorderingen bestaan. Het aftrekken van de korting mag niet bij vrachtkosten resp. voorgeschoten vrachtkosten of bijzonder aangewezen bijkomende kosten worden uitgevoerd.

8. Levering
De levering vindt plaats met inachtneming van de in het individuele contract vastgelegde handelsclausule, waarbij de INCOTERMS in de bij het afgesloten contract geldige versie voor de interpretatie ervan worden toegepast.

9. Transportschade
Bezwaar wegens transportschade dient de koper direct bij de transportonderneming met een kopie aan SAICOS binnen de wettelijk vastgelegde termijn in te dienen.

10. Wetgeving in het land van invoer
Voor het in acht nemen van overheids- en wettelijke voorschriften voor de import, levering, opslag en het gebruik van de door SAICOS geleverde waren in het land van bestemming van de levering is de koper verantwoordelijk.

11. Kwaliteitsgarantie
11.1 Bezwaar wegens gebreken door de koper bij SAICOS dienen schriftelijk te worden ingediend met vermelding van soort en omvang van de contractbreuk. De koper is verplicht om de geleverde waren conform bepalingen te bewaren, hiervoor worden geen kosten in rekening gesteld.
11.2 De verplichting tot kwaliteitsgarantie van SAICOS wordt aan de hand van wettelijke voorschriften bepaald met inachtneming dat de koper eerst alleen verbetering door vervangende levering of het verhelpen van het gebrek kan verlangen, waarbij SAICOS de door de koper gekozen manier van plichtsvervulling kan weigeren als dit met onevenredige kosten verbonden is. Als de verbetering mislukt, niet in de redelijke termijn of voor een van de partijen onredelijk is, kan de klant het contract ontbinden of een lagere koopprijs verlangen. Een daarnaast bestaande aanspraak op schadevergoeding in plaats van de prestatie blijft onder inachtneming van algemene voorwaarden 12 onberoerd.
11.3 Extra kosten bij het verhelpen van gebreken die ontstaan doordat het gekochte product naar een andere plek is gebracht dan de plek van uitvoering, dienen door SAICOS tegenover de ondernemers slechts onder de voorwaarde van § 478 lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) op zich te worden genomen.
11.4 Door de volbrachte kwaliteitsgarantie wordt de garantieperiode niet vernieuwd of verlengd.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Voor vorderingen conform de Duitse Produkthaftungsgesetz (Productaansprakelijkheidswet), evenals voor schade aan leven, lichaam of gezondheid is SAICOS conform wettelijke voorschriften aansprakelijk.
12.2 Voor een door SAICOS te vertegenwoordigen schending van belangrijke contractuele verplichtingen zijn wij onder inachtneming van de wettelijke voorschriften aansprakelijk. Indien SAICOS noch opzettelijk gedrag noch grove nalatigheid ten laste valt, is SAICOS echter alleen voor de typische voorzienbare schade die zich voordoet aansprakelijk. Voor alle andere schendingen van onze verplichtingen zijn wij – onder voorbehoud van algemene voorwaarden 12.1 – slechts aansprakelijk als ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, leidende of eenvoudige uitvoerders opzet of grove nalatigheid ten laste valt; tegenover ondernemers zijn wij bij eenvoudige uitvoerders slechts bij opzet aansprakelijk. In andere gevallen is de aansprakelijkheid uitgesloten. Indien de aansprakelijkheid tegenover SAICOS beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en uitvoerders.

13. Compensatie, recht op weigering van betaling
13.1 De koper kan alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgelegde vorderingen compenseren.
13.2 De koper is voor het uitoefenen van een recht van terughouding alleen bevoegd als de tegeneis op dezelfde contractuele relatie berust. Als de koper ondernemer is, dient het tot weigering van betaling geldend gemaakte recht bovendien te zijn vastgesteld als onbetwist of rechtsgeldig.

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Als de klant consument is, behoudt SAICOS zich het in eigendom hebben van de geleverde waren tot de volledige vereffening van de koopprijsvordering voor. De klant is tot de beschikking over het gekochte product, met name tot eigendomsoverdracht of verpanding, slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming door SAICOS bevoegd. Toegang door derden tot de onder voorbehoud geleverde waren dienen direct aan SAICOS te worden medegedeeld.
14.2 Als de klant ondernemer is, behoudt SAICOS zich het in eigendom hebben van de geleverde waren voor tot de klant alle vorderingen betreffende de zakelijke binding met SAICOS is nagekomen. Bij verbindingen met andere waren verwerft SAICOS mede-eigendom aan de nieuwe waren in verhouding van de factuurwaarde van de onder voorbehoud geleverde waren tot ander materiaal. Bovendien draagt de koper zijn vorderingen uit de doorverkoop van de onder voorbehoud geleverde waren zekerheidshalve bij voorbaat aan SAICOS over. Zolang de klant zijn verplichtingen tegenover SAICOS nakomt, mag hij over de onder voorbehoud geleverde waren bij redelijke gang van zaken beschikken en de overgedragen vorderingen zelf innen. Eigendomsoverdrachten tot onderpand, verpandingen en overdracht van vorderingen mogen pas na schriftelijke toestemming door SAICOS worden uitgevoerd. Toegang door derden tot de onder voorbehoud geleverde waren dienen direct aan SAICOS te worden medegedeeld.
14.3 Als de klant consument is, kan SAICOS de onder voorbehoud geleverde waren alleen terugeisen als SAICOS het contract heeft ontbonden. Als de koper ondernemer is en een achterstallige betaling van meer dan een week heeft of als er andere gerechtvaardigde twijfels aan het omzetten van de vastgelegde vorderingen ontstaan, dient de koper op navraag van SAICOS de terugneming van de onder voorbehoud geleverde waren mogelijk te maken of de overdracht van vorderingen aan de afnemers mede te delen en alle noodzakelijke documenten aan SAICOS te overhandigen.
14.4 Als de waarde van het onderpand 10 % hoger is dan onze vorderingen, zal SAICOS op navraag van de koper in dat opzicht onderpand naar keuze vrijgeven.

15. Overmacht
Alle gebeurtenissen en omstandigheden die ontstaan buiten de invloedssfeer van SAICOS, zoals bijv. natuurverschijnselen, oorlog, arbeidsconflicten, grondstof- en energietekort, verkeers- en bedrijfshinder, vuur- en explosieschade, bepalingen van hogerhand, ontbinden SAICOS zolang de hinder duurt en in de omgang met de uitwerkingen van de contractuele verplichtingen. Dit geldt ook als de gebeurtenissen en omstandigheden het uitvoeren van de betroffen zaak voor de verkoper duurzaam oneconomisch maken of bij de toeleveranciers van SAICOS bestaan. Als deze gebeurtenissen langer dan 3 maanden duren, is SAICOS bevoegd om het contract te ontbinden.

16. Plaats van betaling
Plaats van uitvoering voor levering en betaling is de vestiging van SAICOS.

17. Ontvangst van verklaringen
Bezwaren en andere verklaringen die bij een partij afgegeven dienen te worden, worden werkzaam zodra deze partij deze krijgt toegestuurd. Indien een termijn moet worden nagekomen, dient de verklaring binnen de termijn te worden toegestuurd, voor zover uit deze algemene voorwaarden of verplichte wettelijke voorschriften, bijv. over het uitvoeren van het herroepingsrecht of het recht van teruggave bij een consumentenovereenkomst, iets anders blijkt.

18. Bevoegde rechtbank
Als de klant ondernemer is, is de bevoegde rechtbank de vestiging van SAICOS of – naar keuze van SAICOS – de algemene bevoegde rechtbank van de koper.

19. Toepasselijk recht
Op de contractuele relatie wordt uitsluitend Duits recht met uitzondering van het internationale recht, met name de VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG), toegepast.

20. Taal van het contract
De taal van het contract is Duits. Voor zover het contract of de algemene voorwaarden naar een andere taal zijn vertaald, is dit slechts voor een beter begrip van de koper. Voor de inhoud en interpretatie is uitsluitend de Duitse versie van het contract doorslaggevend.

SAICOS Colour GmbH