Bendrosios verslo sąlygos

Bendrosios pardavimo, pristatymo ir mokėjimo sąlygos

1. Galiojimo sritis
Visi pristatymai ir su jais susijusios paslaugos vykdomos remiantis šiomis pardavimo sąlygomis. Atmetamos pirkėjo bendrosios verslo sąlygos. Šios pardavimo sąlygos galioja ir visiems ateities sandoriams. Nukrypimai nuo šių pardavimo sąlygų reikalauja aiškaus SAICOS sutikimo raštu.

2. Pasiūlymas ir sutarties sudarymas
SAICOS GmbH pasiūlymai yra neįpareigojantys. Sutartys sudaromos tiktai gavus raštišką SAICOS GmbH užsakymo patvirtinimą.

3. Produkto duomenys
3.1 Pavyzdžiai arba mėginiai yra tik neįpareigojantys pasiūlymai. Jais nėra užtikrinamos tam tikros savybės.
3.2 Galimi nukrypimai nuo produkto duomenų, jei jie yra nereikšmingi, įprasti arba kurių, nepaisant rūpestingumo gamybos ir prekės apibūdinimo metu, negalima išvengti ir jie yra priimtini pirkėjui. Tai galioja ypač duomenims apie procentinius kiekius arba maišymo santykius, kurie pateikiami tik kaip vidurkiai.

4. Konsultacija
4.1 Technines konsultacijas dėl taikymo suteikiame pagal mūsų geriausias žinias, gautas iš mūsų atliekamų mokslinių tyrimų ir iš patirties. Tačiau mūsų duomenys ir informacija apie mūsų produktų tinkamumą ir taikymą yra neįpareigojantys ir neatleidžia pirkėjo nuo tinkamumo patikrinimo ir bandymų atlikimo.
4.2 Jei pirkėjas yra vartotojas, gavęs prekę iš SAICOS įmonės, turi nedelsiant patikrinti bandomuoju apdirbimu ar kitokiu tinkamu būdu, ar pristatyta prekė yra nepriekaištingos būsenos ir tinka numatytam naudojimo tikslui. Jei pirkėjas atpažįsta klaidą arba defektą, per 2 savaites nuo prekės gavimo turi apie tai pranešti SAICOS įmonei, pakanka, kad pranešimas būtų išsiųstas laiku. Jei pirkėjas neatsiunčia pranešimo, tai reiškia, kad prekė yra patvirtinta, išskyrus atvejį, jei defektas patikrinimo metu nebuvo akivaizdus. Jei toks defektas bus aptiktas vėliau, per 2 savaites nuo defekto aptikimo apie tai reikia pateikti pranešimą, pakanka, kad pranešimas būtų išsiųstas laiku; kitu atveju reiškia, kad nors ir aptiktas šis defektas, prekė yra vistiek patvirtinta.
4.3 Įmonėms galioja Vokietijos Komercinio kodekso (vok. HGB) 377 straipsnio tikrinimo ir reklamacijos pareiga.

5. Kainos
Jei tarp sutarties sudarymo ir sutartos pristatymo dienos yra 4 mėnesiai, SAICOS įmonė turi teisę paskaičiuoti kainas, galiojančias pristatymo dieną. Be to, jei pirkėjas yra įmonė: pasiliekama teisė pritaikyti kainas, jei pasikeitė pridėtinės vertės mokestis. Jei nebuvo sutarta dėl fiksuotos kainos, SAICOS turi teisę pakelti kainas, pakilus jos subtiekėjų kainoms, netikėtai pakilus darbo užmokesčio, medžiagų ir transporto išlaidoms, jei tarp sutarties sudarymo ir sutartos pristatymo dienos yra daugiau nei 6 mėnesiai ir išlaidos padidėjo po sutarties sudarymo.

6. Kreditingumas
6.1 Priimant užsakymus sąlygojama, kad pirkėjas yra pakankamai finansiškai pajėgus.
6.2 Jei po sutarties sudarymo žymiai pablogėja pirkėjo turtinė padėtis, kuri kelia pavojų mūsų pretenzijai į pirkimo kainą, SAICOS turi teisę reikalauti, kad būtų sumokėtas avansas arba finansinė garantija dėl mokėtinų ir / ar dar nemokėtinų pretenzijų iš mūsų dar neįvykdytų sutarčių, net jei jau yra sumokėta vekseliu. Jei pirkėjas šio reikalavimo neįvykdo laiku, mes galime nutraukti sutartį. Kitos teisės lieka nepaliestos. Tol, kol nebus sumokėta pirkimo kaina arba finansinė garantija, galime atsisakyti nuo pristatymo įsipareigojimų vykdymo.

7. Mokėjimas
Jei nebuvo sutarta kitaip, sąskaitas reikia sumokėti per 14 dienų nuo sąskaitos datos taikant 2 % nuolaidą už greitą sumokėjimą arba per 30 dienų nuo sąskaitos datos be nuolaidos. Atsiskaityti galima grynais arba atsiskaitymo be grynųjų pinigų būdu. Nuolaidos už greitą sumokėjimą yra pripažįstamos tik tada, jei sumokėjimas įvykdomas per greito sumokėjimo terminą ir nėra įsiskolinimo. Nuolaida už greitą sumokėjimą netaikoma pristatymo išlaidoms arba specialiai nurodytoms papildomoms išlaidoms.

8. Pristatymas
Pristatymas vykdomas pagal sutartyje nurodytas prekybos sąlygas, kurias paaiškina tarptautinių prekybos rūmų taisyklės INCOTERMS, galiojančios sutarties sudarymo metu.

9. Sugadinimai transportavimo metu
Pretenzijas dėl sugadinimų transportavimo metu pirkėjas turi nedelsiant pateikti transportavimo įmonei ir kopiją SAICOS įmonei per įstatymo numatytą terminą.

10. Importavimo šalies įstatymai
Pirkėjas yra atsakingas už paskirties šalies, į kurią yra pristatomos SAICOS prekės, įstatyminių bei institucinių reikalavimų dėl įvežimo, tiekimo, sandėliavimo ir naudojimo laikymosi.

11. Garantija
11.1 Pirkėjas turi pateikti SAICOS įmonei pranešimus apie defektus raštu, nurodant prekių neatitikimo sutarčiai pobūdį ir laipsnį. Pirkėjas įsipareigoja pristatytą prekę tinkamai sandėliuoti, tačiau už išlaidas sąskaitos nepateikia.
11.2 SAICOS įmonės pareiga suteikti garantiją remiasi įstatyminiais reikalavimais. Pirmiausiai pirkėjas gali reikalauti tiktai pataisymo pristatant kitą prekę arba pašalinant defektą, tačiau SAICOS gali atmesti pirkėjo pasirinktą prievolės vykdymo natūra būdą, jei su tuo yra susijusios neproporcingai didelės išlaidos. Jei pataisymas nepavyksta, įvykdomas ne per tinkamą terminą arba yra netinkamas vienai šaliai, klientas gali nutraukti sutartį arba reikalauti pirkimo kainos sumažinimo. Kartu galiojanti pretenzija į žalos atlyginimą vietoj prekės pagal Bendrosios veiklos sąlygų 12 sąlygą lieka nepakitusi.
11.3 Didesnes defektų pašalinimo išlaidas, kurios atsiranda, jei prekė buvo pristatyta į kitą vietą nei vykdymo vieta, SAICOS apmoka įmonei tiktai pagal Civilinio kodekso (vok. BGB) 478 str. 2 pastr. sąlygas.
11.4 Įvykdžius garantiją, garantijos terminas neatnaujinamas ir nepratęsiamas.

12. Atsakomybė
12.1 SAICOS įmonė atsako už pretenzijas pagal Atsakomybės už produktus įstatymą bei už žalą gyvybei, kūnui arba sveikatai pagal įstatyminius reikalavimus.
12.2 Už pagrindinių sutarties prievolių pažeidimą, kuris kilo dėl SAICOS kaltės, atsakome pagal įstatyminius reikalavimus. Jei SAICOS įmonės veiksmai nebuvo nei tyčiniai, nei didžiai neatsargūs, SAICOS atsako tiktai už paprastai atsirandančią numatomą žalą. Už visus kitus prievolių pažeidimus atsakome pagal Bendrosios veiklos sąlygų 12.1 sąlygą tiktai tada, jei mes, mūsų įstatyminiai atstovai, vadovaujantys ar paprasti pagalbininkai kaltinami tyčiniais arba didžiai neatsargiais veiksmais; įmonėms atsakome už mūsų paprastus pagalbininkus tiktai esant tyčiniams veiksmams. Visais kitais atvejais atsakomybė netaikoma. Jeigu SAICOS įmonės atsakomybė yra ribojama, tai galioja ir asmeninei įmonės tarnautojų, darbuotojų, darbininkų, atstovų ir pagalbininkų atsakomybei.

13. Priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, teisė atsisakyti teikti paslaugas
13.1 Pirkėjas gali atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą tiktai tada, jei reikalavimai yra neginčijami arba galutinai nustatyti.
13.2 Pirkėjas gali taikyti sulaikymo teisę tiktai tada, jei priešpriešinis reikalavimas remiasi ta pačia sutartimi. Jei pirkėjas yra įmonė, teisės atsisakyti teikti paslaugas taikymas taip pat turi būti neginčijamas arba galutinai nustatytas.

14. Nuosavybės išsaugojimas
14.1 Jei pirkėjas yra vartotojas, SAICOS įmonė išsaugoja nuosavybės teises į jau pristatytą prekę, kol bus visiškai sumokėtas pirkimo kaina. Klientas turi teisę disponuoti preke, ypač perimti nuosavybėn arba užstatyti, tiktai gavęs raštišką SAICOS įmonės sutikimą. Nedelsiant reikia pranešti SAICOS įmonei, jei prekę, į kurią ji išsaugojo nuosavybės teises, naudoja trečiasis asmuo.
14.2 Jei pirkėjas yra įmonė, SAICOS įmonė išsaugoja nuosavybės teises į jau pristatytą prekę, kol bus visiškai sumokėtos visos kitų sandorių su SAICOS skolos. Sujungus prekę su kitomis prekėmis, SAICOS įmonė įgyja naujų prekių bendrąją nuosavybę pagal prekės sąskaitos vertės, į kurią ji išsaugojo nuosavybės teises, ir kitų medžiagų vertės santykį. Be to, pirkėjas iš anksto perleidžia SAICOS įmonei prekės, į kurią ji išsaugojo nuosavybės teises, savo pardavimų reikalavimus. Tol, kol klientas vykdo savo prievoles SAICOS įmonei, įprastoje veikloje turi teisę disponuoti preke, į kurią ji išsaugojo nuosavybės teises, ir pats rinkti perleistus reikalavimus. Klientas gali perimti nuosavybėn garantiją, užstatyti prekę ir perleisti reikalavimus tiktai gavęs raštišką SAICOS įmonės sutikimą. Nedelsiant reikia pranešti SAICOS įmonei, jei prekę, į kurią ji išsaugojo nuosavybės teises, naudoja trečiasis asmuo.
14.3 Jei pirkėjas yra vartotojas, SAICOS įmonė gali pareikalauti išduoti prekę, į kurią ji išsaugojo nuosavybės teises, tiktai tada, jei nutraukė sutartį. Jei pirkėjas yra įmonė ir jau daugiau nei vieną savaitę viršijo mokėjimo terminą arba yra kitų pagrįstų abejonių, kad nebus įvykdyti pažadėti įsipareigojimai, SAICOS įmonei pareikalavus grąžinti prekę, į kurią ji išsaugojo nuosavybės teises, pirkėjas turi tai padaryti arba savo pirkėjams pranešti apie reikalavimų perleidimą ir visus reikalingus dokumentus perduoti SAICOS įmonei.
14.4 Jei garantijų vertė viršija mūsų reikalavimus 10 %, pirkėjui pareikalavus, SAICOS įmonė savo nuožiūra grąžins garantijas.

15. Force majeure
Visi įvykiai ir aplinkybės, kurių atsiradimui SAICOS įmonė įtakos neturi, pvz., gamtos įvykiai, karas, darbo kovos, žaliavų ir energijos trūkumas, eismo ir įmonės sutrikimai, gaisro ir sprogimų žala, vyriausybės potvarkiai per šiuos įvykius ir šalinant jų pasekmes atleidžia SAICOS įmonę nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo. Tai galioja ir tada, kai dėl šių įvykių ir aplinkybių pardavėjui atitinkamo sandorio įvykdymas yra neekonomiškas arba tai galioja SAICOS subtiekėjui. Jei šie įvykiai tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, SAICOS įmonė turi teisę nutraukti sutartį.

16. Mokėjimo vieta
Pristatymo ir mokėjimo įvykdymo vieta yra SAICOS įmonės buveinė.

17. Pareiškimų pateikimas
Pranešimai ir kiti pareiškimai, kurie pateikiami kitai šaliai, įsigalioja tik tada, kai juos gauna ta šalis. Jei reikia laikytis termino, pareiškimas turi būti pateiktas per tą terminą, jei nenurodyta kitaip Bendrosiose verslo sąlygose arba privalomuose įstatyminiuose reikalavimuose, pvz., apie atšaukimo teisės vykdymą arba grąžinimo teisę vartotojų sutartyse.

18. Teismo vieta
Jei klientas yra įmonė, teismo vieta yra SAICOS įmonės buveinės vieta arba pagal SAICOS pasirinkimą – pirkėjo bendroji teismo vieta.

19. Taikoma teisė
Sutarčiai taikoma tiktai Vokietijos teisė, netaikoma tarptautinė teisė, ypač JT Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

20. Sutarties kalba
Sutarties kalba yra vokiečių kalba. Jei sutartis arba bendrosios verslo sąlygos yra išverčiamos į kitą kalbą, tai daroma tiktai todėl, kad pirkėjas galėtų jas geriau suprasti. Tiktai vokiškas sutarties variantas yra lemiamas turiniui ir aiškinimui.

SAICOS Colour GmbH