Yleiset ehdot

Yleiset myynti-, toimitus- ja maksuehdot

1. Laajuus

Kaikki toimitukset ja siihen liittyvät palvelut tapahtuvat ainoastaan näiden ehtojen nojalla. Ostajan esittämiä yleisiä kaupan ehtoja ei noudateta. Nämä myynnin ehdot pätevät kaikkeen tulevaan liiketoimintaan. Mikäli näistä laadituista ehdoista poiketaan, se vaatii SAICOS yhtiöltä kirjallisen hyväksynnän.

2. Tarjoukset ja niiden hyväksyminen

SAICOS GmbH:n tekemät tarjoukset eivät ole sitovia. Sopimukset katsotaan sitoviksi kun SAICOS GmbH antaa niihin kirjallisen vahvistuksen.

3. Tuotetiedot

3.1. Mallikappaleet ja tuotenäytteet eivät ole sitovia kaavoja. Ne eivät takaa tuotteiden tiettyjä ominaisuuksia.
3.2. Pidätämme oikeuden tuotetietojen virheellisyyteen mikäli ne antavat väärää tietoa, haittaavat kaupantekoa tai estävät asiakasta käyttämästä tuotetta oikealla tavalla huolimatta tuotteen huolellisesta valmistuksesta tai käytöstä ja ovat asiakkaan havaittavissa. Tämä pätee erityisesti tuotteen käytettäviin määriin tai sekoitussuhteisiin. Nämä tiedot on pelkästään katsottava viitteellisiksi.

4. Neuvonta

4.1 Asiakkaan pyynnöstä neuvomme tätä parhaan tuntemuksemme mukaan, perustaen tiedon tutkimustuloksiin ja kokemukseemme. Tuotteidemme käyttötieto ja soveltuvuus eivät kuitenkaan ole sitovaa tietoa eivätkä estä kuluttajaa suorittamasta omia tuotekokeiluja ja kokeita.
4.2 Mikäli ostaja on kuluttaja, hän on välittömästi tuotteiden toimituksen jälkeen velvollinen tarkistamaan, onko hänen vastaanottamissaan SAICOS tuotteissa huomauttamista ja mikäli tuotteet soveltuvat tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Mikäli ostaja havaitse vastaanottamassaan tuotteessa virheen tai vian, hän on velvollinen tekemään tuotteestaan reklamaation SAICOS – yhtiölle kahden viikon kuluessa tuotteen toimituksesta. Vain silloin reklamaation katsotaan tuleen tehdyksi ajallaan. Mikäli ostaja jättää mahdollisen reklamaation tekemättä, vastaanotettu tuote katsotaan hyväksytyksi, ellei kyseessä ole virhe, joka ei tullut esille ensimmäisellä tarkistuskerralla. Mikäli tuotteen virheellisyys havaitaan myöhemmin, tulee vastaanottajan tehdä huomautus kahden viikon sisällä virheen havaitsemisesta, jolloin reklamaatio voidaan katsoa tehdyksi riittävän ajan sisällä, muutoin tuote katsotaan vastaanottajan hyväksymäksi virheestä huolimatta.
4.3 Yritykset ovat velvoitettu tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet Saksan markkinalain § 377 mukaisesti.

5. Hinnat

Mikäli toimitussopimuksen tekemisestä tuotteiden toimittamiseen on kulunut yli 4 kuukautta, SAICOS on velvollinen tarkistamaan toimittamiensa tuotteiden hinnat. Mikäli tilaaja on urakoitsija, voidaan arvonlisäveron tarkistuksen myös katsoa vastaavan tuotteen hinnan tarkistusta. Ellei tuotteiden kiinteistä hinnoista ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa, SAICOS on oikeutettu kohtuullisen hinnankorotukseen, mikäli raaka-aineiden toimittajat ovat nostaneet hintoja tai lisänneet tuotannon työvoimaa, nostaneet materiaali- tai rahtikuluja mikäli edellä mainitut muutokset tapahtuvat kuuden (6) viikon sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta ja tuotteiden toimitusajankohdasta.

6. Luottokelpoisuus

6.1 Tuotteen tilaajalta vaaditaan riittävä luottokelpoisuus tuotteita tilattaessa.
6.2 Mikäli tilaajan luottokelpoisuus heikkenee merkittävästi tilaussopimuksen laatimisen jälkeen ja sen katsotaan vaarantavan kaupan toteutumista, SAICOS on oikeutettu vaatimaan ennakkomaksua tai vakuusmaksua kauppasopimuksesta joka ei vielä täysin ole meidän osaltamme toteutunut, vaikka maksu olisi jo suoritettu laskua vastaan. Ellei tuotteen ostaja noudata annettuja maksuehtoja, voimme vetäytyä tuotteen toimitussopimuksesta. Muut oikeudet eivät tämän myötä muutu. Voimme kieltäytyä toimituksista kunnes takuumaksu on suoritettu.

7. Tuotteiden maksuehdot

Laskut tulee maksaa 14 päivän sisällä laskun laatimisesta jolloin maksaja on oikeutettu vähentämään laskun loppusummasta 2 %, ellei toisin ole sovittu, tai vaihtoehtoisesti 30 päivän sisällä laskun päiväyksestä ilman hinnanvähennyksiä. Maksu tulee suorittaa joko käteisellä tai tilisiirrolla. Alennus on hyväksyttävissä ainoastaan, mikäli maksu on suoritettu kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä. Alennusta ei voida vähentää toimituskuluista tai toimitushinnoista tai muista syntyneistä sivukuluista.

8. Tuotteiden toimitus

Tuotteet toimitetaan jokaisen sovitun toimituksen erityisehdoin, jotka sanelee INCOTERMIN tulkinta sopimuksen tekohetkellä.

9. Kuljetusvauriot

Tilaajan tulee välittömästi kuljetusvaurion havaittuaan tehdä asiasta huomautus vastuulliselle kuljetusyhtiölle sekä lähettää SAICOS – yhtiölle kopio huomautuksessa riittävän ajan kuluessa.

10. Tuontimaan lainsäädäntö

Tilaaja on velvollinen noudattamaan SAICOS – yhtiön toimittajamaan lakeja koskien tuontia, kuljetusta, varastointia ja tuotteiden käyttöä.

11. Takuu

11.1 Kaikki SAICOS yhtiölle kohdistuvat takuuvaatimukset tule antaa kirjallisena. Vaatimuksessa tule selvästi ilmetä mitä takuuvaatimus koskee sekä asiakkaan tyytymättömyys. Asiakas on velvollinen säilyttämään takuuvaatimusta koskevat tuotteet oikeanlaisesti eikä tämä ole oikeutettu vaatimaan minkäänlaisia varastointikuluja.
11.2 Yhtiön takuukorvaus noudattaa laadittua lainsäädäntöä, jonka mukaan ostaja ensisijaisesti on oikeutettu saamaan takuuvaadittua tuotteita vastaavia toimituksia tai lisätoimituksella. SAICOS voi kieltäytyä vastaamasta ostajan vaatimuksiin ainoastaan mikäli siitä aiheutuvat kulut osoittautuvat suhteettomiksi. Mikäli takuutoimitus epäonnistuu, ellei sitä tehdä määräajan sisällä tai toinen osapuolista ei jostain syystä hyväksy tehtyä takuutoimitusta, vastaanottajalla on oikeus purkaa kauppasopimus tai vaatia hyvitystä sovitusta kauppahinnasta. Takuutoimitus ei kata tuotteiden toimituksia kohdan 12 mukaisesti.
11.3 Lisätoimituskulut johtuen tilausten uudelleentoimituksesta tai siirrosta muuhun kuin kauppasopimuksessa merkittyyn kohteeseen ovat SAICOS yhtiön vastuulla ainoastaan, mikäli asia katsotaan tarpeelliseksi Saksan siviililainsäädännön § 478 pykälän 2 mukaan.
11.4 Suoritettu takuuoikaisu ei pidennä tuotteille myönnettyä takuuaikaa.

12. Vastuu

12.1 SAICOS on korvausvastuullinen Saksan tuotevastuuasiakirjan mukaan vaateista henkeen, kehoon tai terveydellisiin vahinkoihin kohdistuviin korvausvaatimuksiin.
12.2 Yhtiömme korvausvastuullisuuden piiriin kuuluvista, aiheutuvista vahingoista vastaamme lain vaatimalla tavalla. Ellei SAICOS tahallisesti tai suurella varomattomuudella ole aiheuttanut edellä mainittuja vahinkoja, yhtiö vastaa ainoastaan ennakoitavista vahingoista. Koskien kaikkia muita vahinkoja tai velvoitteita olemme vastuullisia kohdan 12.1 mukaan ainoastaan jos yhtiö, sen lailliset edustajat tai välilliset jälleenmyyjät ovat syyllistyneet vahinkoon tai sen aiheuttamiseen. Sopimusasiakkaidemme kohdalla olemme vastuussa laillisten edustajiemme tahallisesti aiheuttamasta vahingosta. Muutoin vastuu ei ole meidän. Yhtiön vastuun rajallisuus koskee myös yhtiön työntekijöitä, työsuhteessa olevia, yhteistyökumppaneita sekä välillisiä jälleenmyyjiä.

13. Kaupasta ja toimituksesta kieltäytyminen

13.1 Ostaja voi vain kieltäytyä vastaanottamasta kiistattomia tai oikeudellisesti todettuja vaatimuksia.
13.2 Ostaja on oikeutettu pidättämään tuotteiden maksun vain, mikäli vastavaatimus koskee samaa sopimusta. Mikäli ostaja on yritys, voi se kieltäytyä tuotteen maksamisesta ainoastaan, mikäli siihen on todettavissa kiistaton tai oikeudellisesti pätevä syy.

14. Omistusoikeuden määrääminen

14.1 Kuluttaja-asiakkaan kohdalla tuotteiden omistusoikeus siirtyy SAICOS yhtiöltä asiakkaalle kun tuote/tuotteet on maksettu kokonaisuudessaan. Mikäli tuotetta käytetään lisäaineena muissa tuotteissa, SAICOS pidättää tuotteen osa-omistusoikeuden alkuperäisen tuotteen hinnan mukaisesti, suhteutettuna muihin tuotteisiin. Asiakkaalla on oikeus luovuttaa tuotteet erityisten sopimusten tai vaatimusten nojalla tai kiinnittää tuotteet ainoastaan SAICOS yhtiön kirjallisella suostumuksella. Mikäli kolmas osapuoli ottaa kiinnitetyn tuotteen haltuunsa, SAICOS yhtiötä on tästä viipymättä informoitava.
14.2 Mikäli asiakas on yhtiö, SAICOS pidättää omistusoikeuden siihen saakka kunnes asiakas on täyttänyt kaikki laaditun sopimuksen ehdot. Mikäli ostettua tuotetta käytetään lisäaineena muissa tuotteissa, SAICOS pidättää oikeuden uusien tuotteiden osa-omistajuuteen alkuperäisen tuotteen hinnan mukaan suhteessa muihin tuotteisiin. Lisäksi yhtiöasiakas irtisanoutuu turvallisuussyistä oikeudestaan myydä omistusoikeuden alaista tuotetta edelleen SAICOS yhtiölle. Niin kauan kun asiakasyhtiö täyttää SAICOS yhtiön sille asettamat ehdot, se määrää ostamistaan tuotteista tavanomaisen kaupankäynnin kautta ja pidättää itsellään sopimusoikeudet. Sopimustuotteiden kiinnittäminen, panttaaminen ja vaatimusten uudelleenmäärittäminen on mahdollista ainoastaan SAICOS yhtiön kirjallisella suostumuksella. Mikäli kolmas osapuoli jostain syystä siirtää tuotteen omistusoikeuden itselleen, on siitä viipymättä ilmoitettava SAICOS yhtiölle.
14.3 Asiakkaan ollessa kuluttaja-asiakas, voi SAICOS vaatia tuotetta takaisin ainoastaan johtuen sopimuksen rikkomisesta. Mikäli asiakas on yritys ja tuotteiden maksu on viivästynyt yli viikolla sovitusta tai mikäli muita esteitä kaupan toteutumiselle on havaittavissa, on yritysasiakas SAICOS yhtiön vaatimuksesta velvoitettu tiedottamaan jälleenmyyntiasiakkaitaan sopimusehdoista ja luovuttamaan kaikki tarvittavat asiakirjat SAICOS yhtiölle.
14.4 Mikäli vaatimustemme määrä ylittää annetut vakuudet 10 %, voi SAICOS ostajan tahdosta vapauttaa vakuudet.

15. Ennakoimaton este

Kaikki tapahtumat ja olosuhteet jotka eivät ole SAICOS yhtiön kontrolloitavissa, kuten luonnonmullistukset, sodat, lakot, hyödykkeitä ja energian toimitusta koskevat lakot, liikennettä ja markkinoita koskevat häiriöt, tulipalot ja räjähdykset sekä maiden hallitusten toiminta vapauttaa yhtiön vastuusta edellä mainittujen tapahtumien keston ajaksi ja niiden vaikutuksista laadittuihin kauppasopimuksiin. Tähän vaikuttaa myös, mikäli edellä mainitut tapahtumat vaikuttavat tai estävät yhtiön jälleenmyyjien kaupankäynnin. SAICOS yhtiöllä on oikeus purkaa kauppasopimus, mikäli kaupan tekoon vaikuttavat, edellä mainitut tapahtumat jatkuvat yli 3 kuukautta.

16. Maksupaikkakunta

Toimitukset ja maksut rekisteröidään SAICOS yhtiön rekisteröidyllä paikkakunnalla.

17. Tiedotteet ja reklamaatiot

Reklamaatiot ja muut toiselle osapuolelle osoitetut tiedotteet astuvat voimaan kun viestin on katsottu saavuttaneen toisen osapuolen. Mikäli tiedotteella on annettu takaraja, on tiedotteen katsottava saapuneeksi takarajan umpeutumiseen mennessä, ellei voimassa olevassa laissa tai laadituissa sopimuksessa muuten ole säädetty esimerkiksi kuluttajan reklamaatio- tai palautusoikeuksista.

18. Lainkäytäntö

Mikäli asiakas on yhtiöasiakas, on SAICOS yhtiön rekisteröity yhtiöpaikkakunta lain täytäntöönpanon paikka, tai mikäli SAICOS itse näin päättää, asiakkaan rekisteröity yhtiöpaikkakunta.

19. Lain soveltaminen

Sopimusoikeutta valvoo ainoastaan Saksan laki yhdessä asiaankuuluvien ulkomaisten lakien kanssa, erityisesti YK:n Kansainvälisen kaupan sopimus.

20. Sopimuskieli

Sopimukset kirjoitetaan saksan kielellä. Mikäli sopimus tai siihen kuuluvat yleiset kaupan ehdot käännetään muulle kielelle, se tapahtuu ainoastaan helpottamaan asiakkaan sopimuksen ymmärtämistä ja tulkintaa. Sisällöllisesti ja tulkinnallisesti ainoastaan saksankielinen sopimus on voimassaoleva.
SAICOS Colours GmbH