Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné prodejní, dodavatelské a platební podmínky

1. Rozsah platnosti
Všechny dodávky a s nimi související služby probíhají výhradně na základě těchto prodejních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nejsou relevantní. Tyto prodejní podmínky platí také pro všechny budoucí obchody. Odchylky od těchto prodejních podmínek podléhají výslovnému písemnému uznání společností SAICOS.

2. Nabídky a akceptace
Nabídky společnosti SAICOS GmbH jsou nezávazné. Smlouva vzniká až písemným potvrzením zakázky společností SAICOS GmbH.

3. Údaje o výrobku
3.1. Modely nebo vzorky jsou pouze nezávazné předlohy. Určité vlastnosti nejsou jejich prostřednictvím zaručené.
3.2. Odchylky od údajů o výrobku jsou vyhrazené, pokud jsou nevýznamné, v obchodě běžné nebo navzdory veškeré péči při výrobě nebo určení zboží nevyhnutelné a pro kupujícího únosné. Toto platí zejména pro údaje o procentuálním obsahu nebo směsných poměrech, na které je nutno pohlížet jako na střední hodnoty.

4. Poradenství
4.1 Aplikační poradenství poskytujeme podle našich nejlepších znalostí na základě našich výzkumných prací a zkušeností. Všechny údaje a informace o vhodnosti a aplikaci našich výrobků jsou ovšem nezávazné a nezbavují kupujícího provádění vlastních zkoušek a pokusů.
4.2 Jestliže kupujícím je spotřebitel, musí neprodleně po odeslání zboží firmou SAICOS zkontrolovat zpracováním vzorku nebo jiným přijatelným způsobem, zda dodané zboží je bezvadné a vhodné pro zamýšlený způsob použití. Zjistí-li kupující nedostatky nebo závady, musí toto oznámit společnosti SAICOS ve lhůtě do dvou týdnů od dodání, přičemž postačující je včasné odeslání oznámení. Upustí-li kupující od oznámení, je zboží považováno za schválené, pokud se nejedná o závadu, která při prověřování nebyla zjevná. Projeví-li se taková závada později, musí být oznámení provedeno ve lhůtě dvou týdnů po zjištění závady, přičemž včasné odeslání oznámení postačuje; v opačném případě je i toto zboží s ohledem na závadu považováno za schválené.
4.3 Pro podnikatele platí povinnost kontroly a reklamace podle § 377 HGB (Obchodní zákoník).

5. Ceny
Jestliže mezi uzavřením smlouvy a sjednanou dodací lhůtou uplynuly více než 4 měsíce, je společnost SAICOS oprávněna účtovat ceny platné v okamžiku dodání. Jestliže kupujícím je podnikatel, platí kromě toho: Změna daně z přidané hodnoty opravňuje k úpravě ceny. Společnost SAICOS je – pokud nebyla uzavřena dohoda o pevné ceně – při zvýšení ceny od svých dodavatelů jakož i neočekávaném nárůstu mzdových, materiálových a dopravních nákladů oprávněna k přiměřenému zvýšení ceny, pokud mezi uzavřením smlouvy a dodávkou uplynulo více než 6 týdnů a ke zvýšení nákladů došlo po uzavření smlouvy.

6. Kredibilita
6.1. Při přijetí zakázek se předpokládá dostatečná schopnost plnění ze strany kupujícího.
6.2. Jestliže po uzavření smlouvy dojde k závažnému zhoršení majetkových poměrů kupujícího, které by mohlo vést k ohrožení našeho nároku na kupní cenu, je společnost SAICOS oprávněna požadovat dřívější plnění nebo peněžitou záruku kvůli splatným a/nebo dosud nesplatným nárokům vyplývajícím z dosud nesplněných smluv, a to i v případě, kdy platba již byla provedena směnkou. Pokud kupující tomuto domáhání ve lhůtě nevyhoví, můžeme od smlouvy odstoupit. Další práva zůstávají nedotčena. Povinnost dodání může být až do zaplacení nebo poskytnutí peněžité záruky odepřena.

7. Placení
Faktury jsou splatné, pokud nebylo dohodnuto jinak, do čtrnácti dnů od data vystavení faktury se skontem 2 % nebo bez odpočtu do třiceti dnů od data vystavení faktury. Platba musí být provedena v hotovosti nebo bezhotovostním platebním stykem. Odpočty skonta jsou uznány jen tehdy, když je platba provedena ve lhůtě, na níž se skonto vztahuje, a neexistují žádné nesplacené pohledávky. Odpočet skonta nesmí být proveden z nákladů na přepravu, resp. přepravného placeného předem nebo zvláště vykázaných vedlejších nákladů.

8. Uskutečnění dodávky
Dodávka se uskuteční podle ustanovení obchodní klauzule stanovené v jednotlivé smlouvě, pro jejíž interpretaci jsou použity podmínky INCOTERMS ve znění platném při uzavírání smlouvy.

9. Poškození při přepravě
Reklamaci z důvodu poškození při přepravě musí kupující neprodleně podat přepravní firmě a v kopii společnosti SAICOS v zákonné lhůtě.

10. Zákony země dovozu
Za dodržení zákonných a úředních předpisů pro dovoz, dodávku, skladování a použití zboží dodaného společností SAICOS v zemi určení dodávky odpovídá kupující.

11. Poskytnutí záruky
11.1 Závady musí kupující oznámit společnosti SAICOS písemně s uvedením druhu a rozsahu rozporu se smlouvou. Kupující je povinen dodané zboží řádně uskladnit bez nároku na úhradu nákladů na toto uskladnění.
11.2 Povinnost poskytnutí záruky společností SAICOS vyplývá ze zákonných předpisů s tím, že kupující může vyžadovat nejdříve jen nápravu prostřednictvím náhradní dodávky nebo odstranění nedostatku, přičemž společnost SAICOS může kupujícím zvolený způsob náhradního plnění odmítnout, je-li toto možné jen s vynaložením neúměrných nákladů. Jestliže se náprava nezdaří, není provedena v přiměřené lhůtě, nebo je to pro některou ze stran neúnosné, může zákazník od smlouvy odstoupit, nebo požadovat snížení kupní ceny. Vedle toho existující nárok na náhradu škody namísto plnění zůstává podle ustanovení bodu 12 VOP nedotčen.
11.3 Vícenáklady na odstranění závady, které vzniknou tím, že předmět koupě byl přemístěn do jiného místa než je místo plnění, nese společnost SAICOS vůči podnikatelům jen podle ustanovení § 478 odst. 2 BGB.
11.4 V důsledku plnění ze záruky se záruční lhůta neobnovuje ani neprodlužuje.

12. Ručení
12.1. Za požadavky podle zákona o ručení za výrobek jakož i za škody plynoucí z poškození života, tělesného poškození nebo poškození zdraví ručí společnost SAICOS podle zákonných předpisů.
12.2 Za porušení závažných smluvních povinností společností SAICOS ručíme podle ustanovení zákonných předpisů. Pokud společnosti SAICOS nejde k tíži úmyslné nebo hrubě nedbalé chování, ručí společnost SAICOS vždy jen za typicky vznikající předvídatelné škody. Za všechna ostatní porušení povinností ručíme – s výhradou VOB 12.1 – jen tehdy, když nám, našim zákonným zástupcům, vedoucím nebo prostým osobám zprostředkujícím plnění nejde k tíži úmysl nebo hrubá nedbalost; vůči podnikatelům ručíme u prostých osob zprostředkujících plnění jen v případě úmyslného konání. V ostatních případech je ručení vyloučeno. Pokud je ručení vůči společnosti SAICOS omezené, platí toto i pro osobní ručení jejích zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a osob zprostředkujících plnění.

13. Kompenzace, právo odepřít plnění
13.1 Kupující může započítat jen nepopiratelné nebo právoplatně zjištěné pohledávky.
13.2 Kupující je oprávněn k uplatnění zadržovacího práva jen tehdy, pokud protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu. Jestliže kupujícím je podnikatel, musí být právo uplatňované k odepření plnění kromě toho nepopiratelné nebo právoplatně zjištěné.

14. Výhrada vlastnictví
14.1 Jestliže zákazník je spotřebitelem, vyhrazuje si společnost SAICOS vlastnictví ke zboží, které dodala, až do úplného uhrazení kupní ceny. Zákazník je oprávněn k disponování předmětem koupě, zejména k převodu vlastnictví nebo zastavení, jen po předchozím písemném souhlasu společnosti SAICOS. Přístup třetí strany ke zboží s výhradou vlastnictví musí být společnosti SAICOS neprodleně oznámen.
14.2 Jestliže kupujícím je podnikatel, vyhrazuje si společnost SAICOS vlastnictví ke zboží, které dodala, dokud zákazník nemá vyrovnané veškeré pohledávky z obchodního vztahu se společností SAICOS. Při spojování s jiným zbožím získává společnost SAICOS spoluvlastnictví na novém zboží v poměru účtované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k ostatním materiálům. Kromě toho kupující z důvodu zajištění postoupí předem své pohledávky z dalšího zcizení zboží s výhradou vlastnictví společnosti SAICOS. Jakmile zákazník splní své závazky vůči společnosti SAICOS, smí zbožím s výhradou vlastnictví disponovat v řádném obchodním konání a odstoupené pohledávky sám inkasovat. Zajišťovací převody vlastnictví, zastavování a odstupování pohledávek smí provádět až po písemném souhlasu od společnosti SAICOS. Přístup třetí strany ke zboží s výhradou vlastnictví musí být společnosti SAICOS neprodleně oznámen.
14.3 Jestliže kupujícím je spotřebitel, může společnost SAICOS požadovat navrácení zboží s výhradou vlastnictví, pokud odstoupila od smlouvy. Jestliže kupujícím je podnikatel a dostane se do prodlení s placením delšího než jeden týden, nebo se objeví jiné oprávněné pochybnosti o uskutečnění zajištěných nároků, musí kupující na vyžádání společností SAICOS umožnit zpětný odběr zboží s výhradou vlastnictví, nebo oznámit odběratelům odstoupení pohledávek a vydat společnosti SAICOS všechny potřebné podklady.
14.4 Jestliže hodnota jistot překročí naše pohledávky o více než 10 %, společnost SAICOS na požádání kupujícího do té míry jistoty podle svého uvážení uvolní.

15. Vyšší moc
Všechny události a okolnosti, na jejichž vznik nemá společnost SAICOS vliv, jako např. přírodní události, válka, boj za práci, nedostatek surovin a energie, dopravní a provozní poruchy, škody způsobené požárem a výbuchem a zásahy vyšší moci, zbavují společnost SAICOS smluvních povinností po dobu trvání narušení a v rozsahu jejich dopadů. Toto platí i v případě, že události a okolnosti činí realizaci příslušného obchodu pro prodávajícího dlouhodobě nehospodárnou, nebo se vyskytnou u dodavatelů společnosti SAICOS. Jestliže tyto události trvají déle než 3 měsíce, je společnost SAICOS oprávněna od smlouvy odstoupit.

16. Místo platby
Místem plnění pro dodávku a platbu je sídlo společnosti SAICOS.

17. Doručení vyjádření
Oznámení a jiná vyjádření, která musí být předána některé straně, se stávají účinnými, když jsou této straně doručena. Jestliže je nutno dodržet lhůtu, musí být vyjádření doručeno v této lhůtě, pokud z těchto VOB nebo kogentních zákonných předpisů, např. o výkonu práva na odvolání nebo práva na vrácení u spotřebitelských smluv, nevyplývá něco jiného.

18. Soudní příslušnost
Jestliže zákazníkem je podnikatel, řídí se soudní příslušnost podle sídla společnosti SAICOS nebo – na základě volby společnosti SAICOS – podle soudní příslušnosti kupujícího.

19. Použité právo
Smluvní vztah podléhá výlučně německému právu s výjimkou mezinárodního práva, zejména úmluvy Spojených národů o mezinárodní koupi zboží (CISG).

20. Jazyk smlouvy
Jazykem smlouvy je němčina. Pokud jsou smlouva nebo Všeobecné obchodní podmínky přeloženy do jiného jazyka, děje se tak jen z důvodu lepšího porozumění pro kupujícího. Z hlediska obsahu a interpretace je rozhodující výhradně německé znění smlouvy.

SAICOS Colour GmbH